ERPE Grupp OÜ- tegevusele anti Veterinaar- ja Toiduameti tunnustus.

Ettevõtja, kes soovib tegeleda toidu käitlemisega ja selle turule viimisega peab enne tegevuse alustamist olema toiduseaduse alusel tunnustatud. Tunnustamine tähendab sisuliselt järelevalveasutuse poolt saadud luba käitlemise alustamiseks.

Tunnustamine on menetlus, mille käigus hinnatakse ja kinnitatakse ettevõtte või selle osa, kus toitu käideldakse, vastavust Toiduseaduses, Euroopa Parlamendi ning nõukogu määrustes (EÜ) nr 852/2004 ja 853/2004 ning muudes asjakohastes toidualastes õigusaktides sätestatud nõuetele.

Tunnustamise taotlusele esitab käitleja lisaks ka vajalikud andmed ja dokumendid. Järelevalveasutus kontrollib esitatud andmeid ja dokumente ning hindab ettevõtte vastavust esitatud andmetele ja ettevõttele kehtestatud nõuetele.

ERPE Grupp tegeleb erinevatest teraviljadest jahutoodete valmistamise ja müümisega. Veterinaar- ja Toiduameti spetsialist käis kontrollimas meie protsesse ja tegevusi ning kiitis heaks. Tunnustus antakse tähtajatult, kuid tehakse kontrollvisiite, et jälgida ettevõtte nõuetele vastavust.